Общи условия | Жълто - магазин за хранителни добавки и Фитнес храни

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТ

Настоящият документ съдържа Общите условия на договора за ползване на предоставяните от „К И К” ООД услуги посредством уебсайт за онлайн поръчки www.yeee.bg („Общите условия”) и урежда отношенията между „К И К” ООД и всеки един от потребителите на уебсайта www.yeee.bg.

І. ДЕФИНИЦИИ

При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:

1.1. „IP Адрес” („IP address”) е уникален идентификационен номер, асоцииращ устройство, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

1.2. „К И К” ООД, (наричани по-долу Yeee.bg), е търговско дружество с ЕИК: BG 103866281 , със седалище и адрес на управление и кореспонденция: гр. Аксаково, ул. Здравец, 7, e-mail: info@yeee.bg, което предоставя услугите, предмет на настоящите Общи условия, посредством администрираният от него сайт: www.yeee.bg.

1.3. Уебсайтът www.yeee.bg е уебсайт посредством който на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се предоставя възможност за закупуване и доставка на храна до посочен от тях адрес.

1.4. „Електронна препратка” е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

1.5. „Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, включително, но не само изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, както и извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

1.6. „Интернет страница” е част от уебсайт, която може да е съставна или обособена.

1.7. „Информационна система” е устройство или система от свързани устройства, което или някое от които е предназначено да съхранява, изпраща или получава електронни документи.

1.8. „ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко лице с навършени 18 години, което ползва предоставяните уебсайта www.yeee.bg услуги и ресурси.

1.9. „Потребителски профил” е обособена част в www.yeee.bg, съдържаща информация за потребителя, предоставена от него при регистрацията му и съхранявана от www.yeee.bg, като достъпът до потребителския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Профилът дава възможност на потребителя да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, да променя паролата си за достъп, да разглежда своите поръчки.

1.10. „Потребителско име” е избран от потребителя уникален код от букви и/или цифри, посредством които той се индивидуализира в www.yeee.bg

1.11. „Парола” е избран от потребителя код от букви и/или цифри, който заедно с потребителското име индивидуализира същия.

1.12. „Сървър” е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.

1.13. „Уебсайт” е обособеното място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, електронни препратки или други материали и ресурси.

1.14. „Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.

1.17. „Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.

ІI. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

2.1. Yeee.bg, чрез Уебсайта www.yeee.bg предоставя в режим on-line на ПОТРЕБИТЕЛЯ предвидените в тези Общи условия услуги („Услугите”), при стриктно спазване от страна на последния на определените в тези Общи условия изисквания.

2.2. Част от Услугите на Уебсайта www.yeee.bg се предоставят на всички ПОТРЕБИТЕЛИ без да е необходима предварителна регистрация.

2.3. Използването на част от Услугите на Уебсайта www.yeee.bg е възможно само след предварителна регистрация, създаване на Потребителски профил на ПОТРЕБИТЕЛЯ и въвеждане на потребителското име и паролата.

2.4. Отношенията между ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и www.yeee.bg във връзка с предлагането, осъществяването на достъп и използването на платени услуги посредством Уебсайта www.yeee.bg се уреждат съгласно правилата, описани в Общите условия за ползване на съответните платени услуги, достъпни през Уебсайта www.yeee.bg.

2.5. При регистрацията си ПОТРЕБИТЕЛЯТ посочва потребителско име и парола. Чрез тях ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава достъп до Потребителския си профил, както и възможност да ползва Услугите по т. 2.3.

2.6. Паролата представлява код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име служи за достъп до определен потребителски профил.

2.7. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да не прави достояние на трети лица паролата си да уведомява незабавно www.yeee.bg в случай на неправомерен достъп, както и при вероятност от такъв. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си и носи пълна отговорност за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването им.

2.8. Потребителският профил представлява обособена част от Уебсайта www.yeee.bg, съдържаща информация за регистрирания ПОТРЕБИТЕЛ, предоставяна в процеса на регистрация и съхранявана на сървър на www.yeee.bg. Чрез потребителския си профил ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да използва да актуализира данните, предоставени при регистрацията си, да променя паролата си, да прекрати регистрацията си в www.yeee.bg и др.

2.9. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ може да има само един активен потребителски профил. Забранява се регистрацията под измислено име или под чуждо име (под чужда самоличност). www.yeee.bg може да откаже регистрацията на лице, за което получи информация, че посочва неверни или чужди данни.

ІІІ. ПРИЛОЖНО ПОЛЕ. СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

3.1. Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, извършили регистрация на Уебсайта www.yeee.bg („регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ”). Настоящите Общи условия се прилагат съответно и в отношенията с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, които не са извършили регистрация на уебсайта www.yeee.bg („нерегистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ”), като техните права са ограничени до ползване на услугите, описани в т. 2.2.

3.2. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на интернет страница с адрес http:// www.yeee.bg по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане. Електронна препратка към Интернет страницата, съдържаща текста на настоящите Общи условия, е разположена на всяка страница от Уебсайта www.yeee.bg. С всяко ползване на услугите и ресурси на Уебсайта www.yeee.bg, включително с отварянето на Интернет страница от Уебсайта www.yeee.bg, както и чрез натискане на електронна препратка от заглавната (началната) или която и да е друга Интернет страница на Уебсайта www.yeee.bg, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ декларират, че са запознати с настоящите Общи условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват.

3.3. За да може да използва услугите по т. 2.3. на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва предварително да се регистрира, като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на страницата http:// www.yeee.bg .

3.3.1 В процеса на регистрация, чрез отбелязване в полето "Съгласен съм с Общите условия на www.yeee.bg и натискане на виртуалния бутон "Регистрация", ПОТРЕБИТЕЛЯТ, съответно родителят или настойникът на ПОТРЕБИТЕЛЯ, извършва изрично електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва.

3.3.2 С регистрирането си ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава достъп до всички предлагани от www.yeee.bg услуги. При попълване на формата за регистрация ПОТРЕБИТЕЛЯТ, е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си, съответно личността на ПОТРЕБИТЕЛЯ, и другите изискуеми от електронната форма на www.yeee.bg данни, както и да ги актуализира незабавно при всяка тяхна промяна. ПОТРЕБИТЕЛЯТ, гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно.

3.3.3 При непредоставяне на изискваните в регистрационната форма лични данни, www.yeee.bg има право да откаже регистрацията.

3.3.4 В случай на предоставяне на неверни данни или неотразяване на настъпилите промени, www.yeee.bg има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на Услугите, както и поддържането на регистрацията му. В този случай прекратяването на предоставянето на Услугите се счита за автоматично прекратяване на договора.

ІV. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

4.1. Договорът между страните поражда действие от момента на постигане на съгласие, обективирано по начина, посочен в т. 4.2 или т. 3.3.1.

4.2. Договорът се сключва на български език.

4.3. Договорът има действие:

а) За нерегистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ – до преустановяване на ползването на Услугите по т. 2.2.;

б) за регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ – за неопределен срок от регистриране на ПОТРЕБИТЕЛЯ до прекратяването на договора по реда, предвиден в настоящите Общи условия.

V. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

5.1. С оглед периодичното допълване и модификации на Услугите, тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с възможни законодателни промени, които рефлектират върху тях, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Yeee.bg. Тази промяна може да се извършва и при изменение на вида, естеството или технологията на предоставяните Услуги, при прекратяване предоставянето на определени Услуги, както и при изменение в икономическите условия.

VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

6.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам осигурява необходимото му за ползването на предоставяните от Yeee.bg услуги клиентско оборудване (крайни устройства за достъп до Интернет и съответни софтуерни приложения) и достъп до Интернет.

6.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на достъп в режим on-line до Услугите, предоставяни чрез Уебсайта www.yeee.bg, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от Yeee.bg.

6.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при ползване на предоставяните от Yeee.bg услуги да не зарежда, разполага на сървър на Yeee.bg и да не прави достояние по какъвто и да било начин на трети лица Потребителско съдържание – информация, данни, текст, както и всякакви други материали или електронни препратки към материали:

а. противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

б. съдържащи насилие (включително насилие над животни), агитация към насилие , унижение на човешкото достойнство, заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;

в. с порнографско или открито сексуално съдържание;

д. съдържащи ясно различими тела на жертви от катастрофи и други тежки инциденти;

е. обиждащи дадена религия или съдържащи религиозна агитация;

ж. представляващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация;

з. които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото;

и. нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица;

й. пропагандиращи дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз, възраст и религия или проповядващи фашистка, расистка или друга недемократична идеология;

к. накърняващи доброто име на другиго и призоваващи към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;

л. съдържащи информация, подтикваща към или улесняваща извършването на терористична дейност;

м. съдържащи информация за чужди пароли или права за достъп без съгласието на техния титуляр, както и софтуер за достъп до такива пароли или права;

6.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при ползване на предоставяните от Yeee.bg услуги:

а. да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия;

б. да уведомява незабавно Yeee.bg за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;

в. да не се представя за друго лице;

д. да не използува методи, водещи до принудително зареждане на нежелано от Интернет-потребителите съдържание ("pop-up", "blind link" и други подобни).

6.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право по всяко време по своя собствена преценка да прекрати използването на предоставяните от Yeee.bg Услуги, като дезактивира предоставянето им от Потребителския си профил или друга посочена за целта интернет страница или прекрати регистрацията си на Уебсайта www.yeee.bg, съответно преустанови използването на Услугите по т. 2.2. От момента на прекратяване на регистрацията, а за нерегистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ – от момента на преустановяване ползването на услугите по т. 2.2., договорът между страните се счита за автоматично прекратен, а Yeee.bg спира достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до Потребителския му профил и има право да спре достъпа до и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание в съответствие с т. 14.2. от настоящите Общи условия. Дезактивирането на предоставяне на определени Услуги не води до прекратяване на договора.

6.6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да осъществява достъп до и да използва каквото и да било съдържание, публикувано на Уебсайта www.yeee.bg, включително до Потребителско съдържание, единствено за лично ползване с нетърговски цели при спазване изискванията на настоящите Общи условия.

6.7. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не осъществява и да не се опитва да придобива неоторизиран достъп до предоставяните от www.yeee.bg услуги чрез прихващане и използуване на чужди пароли или каквито и да било други методи, да не заобикаля, поврежда или по друг начин да не смущава нормалната работа на технически или софтуерни приложения на Уебсайта www.yeee.bg, които предотвратяват или ограничават достъпа до чужди електронни пощенски кутии, административни панели, компютърни системи и мрежи, свързани с предоставяните услуги.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА Yeee.bg

7.1. Yeee.bg се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне на възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ за нормално ползване на Услугите.

Ние, Yeee.bg, обещаваме, че ще бъдем пред Вашата врата с поръчката Ви в рамките на срока, който е обявен, когато сте заявявали Вашата поръчка.

При висока натовареност, водеща до временно затруднение за Yeee.bg да спази посоченото време за доставка в района, където се намира адреса за доставка на ПОТРЕБИТЕЛЯ, Yeee.bg има право да откаже приемането на поръчката, като уведомява своевременно ПОТРЕБИТЕЛЯ, че поръчката му не може да бъде приета.

7.2. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:

а/ преустановяване на дейността на Yeee.bg или прекратяване на поддържането на Уебсайта www.yeee.bg;

б/ взаимно съгласие на страните за прекратяването;

в/ други предвидени в закона случаи.

Настоящите Общи условия са приети с решение на "К И К" ООД от 19.09.2022 г. и влизат в сила от 19.09.2022 г.